H-H Regels

Body: 

Huishoudelijk-regelement

Huishoudelijk reglement en disclaimer voor Atelier 1017 XE.
Gebruikt met toestemming van Ben van Helden, edelsmid in Zeist.

Om de opleiding voor iedereen gelijk te laten verlopen en om onduidelijkheden, problemen en conflicten te voorkomen is er gekozen voor een systeem van een huishoudelijk reglement.

Versie april 2016, waarmee alle vorige versies komen te vervallen

1. Dit reglement is van toepassing op de cursus Edelsmeden en de werkplekken van Atelier 1017 XE. Kopiëren is ten strengste verboden. Lees de disclaimer.
2. Van elke deelnemer wordt verwacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk reglement.
3. Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de in dit reglement genoemde voorwaarden. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd.
4. Afzeggen dient telefonisch of persoonlijk te gebeuren minimaal 1 dag van te voren.
5. U gaat werken met soldeerbranders op propaangas. Het dragen van licht ontvlambare en losse kleding wordt zeer sterk afgeraden. Het is sterk aangeraden om dichte schoenen te dragen. Het is handig om zelf een werkschort mee te nemen. Draag lang haar altijd in een staart of opgestoken. Een ongeluk is meestal eenvoudig te voorkomen. Er hangen op duidelijk gemarkeerde plaatsen poederblussers en er is een verbanddoos.
6. De docent zal elke lesdag gedurende de lestijden aanwezig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal tijdig voor passende vervanging worden gezorgd; mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal er een vervangende lesdag gehouden worden. Mocht de docent geen vervanging kunnen verzorgen en voor langere tijd niet aanwezig kunnen zijn dan zal het lesgeld van de gemiste lessen worden geretourneerd.
7. Starters volgen altijd een basisopleiding. Tijdens een workshop wordt een aangepast basislesprogramma gebruikt.
8. (Gemiste) lessen, of delen hiervan, kunnen worden ingehaald op een andere lesdag, maar zijn niet overdraagbaar. Gemiste lessen van het vorige jaar vervallen in het nieuwe kalenderjaar. Het nemen van voldoende lessen om uw gewenste niveau te kunnen behalen is uw eigen verantwoordelijkheid.
9. Het lesgeld dient vooruit betaald te worden.
10. Vijf minuten voor en na de les, is er tijd om uit te pakken en gereedschap en materialen op te ruimen.
11. U dient al het gereedschap, materiaal en andere spullen die u heeft gebruikt op te ruimen.
12. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
13. Het lesgeld is niet inclusief het zilver, koper, messing en alpaca of wat nodig is om opdrachten uit het lesprogramma te maken. Goud en (edel)stenen op aanvraag. Het lesprogramma en uw werkstukken kunt u mee naar huis nemen of opbergen. Er zijn opbergplekken aanwezig. Gebruik hiervan is op eigen verantwoordelijkheid.
14. Metaalafval wordt in de daarvoor bestemde bakken en / of laden opgevangen.
15. Materiaalkeus en ontwerp altijd, voor uitvoering, overleggen met de docent.
16. Gereedschap, materiaal en boeken worden niet uitgeleend. Boeken kunnen in het atelier gelezen worden.
17. Tijdens de lessen wordt u een aantal eenvoudige suggesties gedaan om veilig te werken. In het atelier bent u op eigen risico aanwezig en dient u zelf maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Ook dient u zich te verzekeren (zie punt 18). Het gebruik van gereedschap en het bedienen van machines is verboden na gebruik van alcohol of sommige medicijnen. Dit ter beoordeling van de aanwezige docent.
18. Het atelier is niet aansprakelijk voor goederen die verdwijnen en/of beschadigd raken; meegenomen materialen; gereedschappen; kleding; sieraden en aangenomen reparaties. De deelnemer dient zelf voor een passende verzekering te zorgen.
19. Schade aan goederen en materialen zijnde eigendom van het atelier of van andere deelnemers, ontstaan door nalatigheid van de deelnemer, is voor rekening van die deelnemer.
20. Er kan niet worden gerookt.
21. Op de inhoud van het lesprogramma en dit huishoudelijk reglement berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik tijdens een andere cursus of opleiding zijn verboden.
Lees ook de disclaimer.
22. Docent en deelnemer zullen zich onthouden van discriminerend of grof woordgebruik en onaangepast gedrag.
23. Klachten dienen binnen het lopende cursusjaar of tijdens de werkweek kenbaar te worden gemaakt.
24. Op forum, blogs of commentaar zal geen onwelvoeglijk taalgebruik etc. getolereerd
worden, dit wordt zonder opgaaf van reden verwijderd.
25. De opbergvakken zijn alleen voor eigen gebruik. Er wordt door Atelier 1017 XE geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud.

Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Atelier 1017xe.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Atelier 1017xe.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncodes zijn eigendom van Atelier 1017xe.nl.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier 1017xe.nl.

image2: