Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Atelier 1017xe.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Atelier 1017xe.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncodes zijn eigendom van Atelier 1017xe.nl.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelier 1017xe.nl.